[InternetShortcut] URL=https://www.jixjie.wang IDList=IconFile=https://www.jixjie.wangfavicon.ico IconIndex=1 [{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}] Prop3=19,2